Handelsbetingelser

OLE HEMMINGSEN’S VVS ApS
Unsbjergvej 34
5220 Odense SØ
TLF: +45 40 37 02 16
CVR: 42773069

 

1. Anvendelsesområde

1.1 Alle aftaler, der indgås mellem Ole Hemmingsen VVS ApS (Herefter ”Hemmingsen”) og kunden (herefter ”Kunden”), sker på de vilkår, som fremgår af nærværende handelsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Enhver modifikation eller afvigelse fra disse salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i Kundens ordre el.lign. skal skriftligt accepteres af Hemmingsen.

1.3 Kundens accept af, at produkter afsendes eller leveres, eller Kunders modtagelse af produkter eller tjenesteydelser skal anses som accept af nærværende handelsbetingelser.

 

2. Information

2.1 Enhver information om Rådgivning og Leverancer herunder, men ikke begrænset til kvalitet, dimensioner, funktionaliteter, som fremgår af kataloger, beskrivelser, annoncer m.v., og uagtet om informationen er afgivet på skrift, mundtligt eller elektronisk, online eller via download, skal betragtes som udelukkende orienterende og er alene bindende for Hemmingsen i det omfang Hemmingsen udtrykkeligt har henvist hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende for Hemmingsen, hvis Hemmingsen specifikt har bekræftet sådanne krav skriftligt.

 

3. Tilbud og accept

3.1 Tilbud skal, hvis de er afgivet mundtligt, accepteres straks. Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage efter datering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Herefter bortfalder tilbuddet automatisk, medmindre det forinden skriftligt er accepteret af Kunden.

3.2 Ekstraarbejder og –leverancer, som ikke er omfattet af det oprindelige tilbud, afregnes i henhold til Hemmingsens listepriser, timeløn og forbrug, medmindre andet er aftalt.

 

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1 Alle priser angives inkl. moms.

4.2 Prisen i det afgivne tilbud omfatter alene de nævnte materialer/arbejder. Eventuelle påløbne omkostninger, gebyrer mv. faktureres særskilt.

4.3 Hemmingsen forbeholder sig retten til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter og tjenesteydelser i tilfælde af prisstigninger på materiale eller andet, som ikke kunne forudses af Hemmingsen på tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

4.4 Hemmingsens betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. Hemmingsen kan desuden kræve forudbetaling/depositum/acontobetaling, såfremt Hemmingsen vurderer, at der er en saglig eller rimelig grund til det.

4.5 Renter påløber 30 dage fra fakturadatoer til den højest tilladte rente under gældende lov.

4.6 I tilfælde af at Hemmingsen vurderer, at Kundens betalingsevne svækkes, forbeholder Hemmingsen sig retten til at ændre betalingsbetingelserne og/eller tilbageholde leveringer.

4.7 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller dele af købesummen på grund af modfordringer eller reklamationer af nogen art.

4.8 Såfremt en levering udskydes på grund af Kundens forhold, skal Kunden foretage betaling til Hemmingsen, som hvis levering var sket til aftalt tid, medmindre Hemmingsen skriftligt meddeler Kunden andet.

 

5. Materialer

5.1 Hemmingsen har frit materialevalg og valg af underleverandør, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.2 Hemmingsen forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, alene med de begrænsninger, der følger af ufravigelige lovregler, indtil Hemmingsens fulde tilgodehavende er betalt.

6. Levering

6.1 En udskydelse af Hemmingsens leveringstid med 10 (ti) arbejdsdage på baggrund af Hemmingsens forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering.

 

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Kunden er forpligtet til at oplyse Hemmingsen om alle forhold af betydning for Hemmingsens udførelse af arbejde/levering af tjenesteydelser, eksempelvis placering af kabler på Kundens private matrikel og lokalplaner for Kundens område. Uden for Kundens matrikel indhenter Hemmingsen oplysninger om kabler fra Ledningsejerregistret (LER).

7.2 Såfremt der sker beskadigelse af ikke oplyste kabler, ledninger med mere, er Hemmingsen ikke erstatningsansvarlig.

7.3 Hemmingsen hæfter alene for dokumenteret direkte tab. Hemmingsens ansvar for tab eller skade, der måtte udspringe af eller være i forlængelse af en aftale, der reguleres af disse handelsbetingelser, skal være begrænset til det totale beløb, som Hemmingsen har faktureret til Kunden for den pågældende aftale. Begrænsningerne er ikke gældende i tilfælde af Hemmingsens grove uagtsomhed eller grove forsømmelse.

 

8. Force majeure

8.1 Hvis en udefrakommende og ekstraordinær omstændighed, udenfor Hemmingsens rimelige kontrol forhindrer Hemmingsens opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Hemmingsen, er Hemmingsen ansvarsfri for enhver misligholdelse, som kan henføres hertil.

8.2 Der påhviler både Hemmingsen såvel som Kunden pligt til uden ugrundet ophold at underrette den anden part, såfremt der indtræffer en sådan omstændighed.

 

9. Fortrydelsesret

9.1 Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for Hemmingsens forretningssted i henhold til forbrugeraftalelovens bestemmelser.

9.2 Ønsker Kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal denne inden udløbet af ovennævnte frist, ved afgivelse af en utvetydig erklæring give Hemmingsen meddelelse herom, eventuelt ved brug af standardfortrydelsesformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3, som er tilgængelig på følgende link: [https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457].

9.3 Ved fortrydelse af aftaler om køb af varer løber fortrydelsesfristen fra modtagelse af varen/varerne.

9.4 Ved fortrydelse af aftaler om tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra aftalens indgåelse.

9.5 Hvis aftalens opfyldelse på Kundens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden udløbet af ovennævnte frist, og Kunden udnytter fortrydelsesretten efter delvis levering af en tjenesteydelse, skal Kunden betale for Hemmingsens rimelige omkostninger herved iht. forbrugeraftaleloven § 25, stk. 1 og 2.

9.6 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden afsende eller aflevere varen til Hemmingsens forretningssted, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har givet Hemmingsen meddelelse om brug af fortrydelsesretten.

9.7 Kunden afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

9.8 Hemmingsen tilbagebetaler allerede modtagne beløb fra Kunden uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Hemmingsen modtog meddelelse om brug af fortrydelsesrettenfra Kunden.

9.9 Af det allerede modtagne beløb kan Hemmingsen dog fratrække en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering fra Kundens side, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå varen fungerer.

 

10. Annullering, ændring og opsigelse

10.1 Enhver annullation eller ændring fra Kunden, bortset fra udnyttelse af fortrydelsesret jf. pkt. 9, skal aftales skriftligt og kan under alle omstændigheder kun ske mod erstatning for positiv opfyldelsesinteresse som dog aldrig kan udgøre mindre end 10 % af den aftalte totalpris ekskl. merværdiudgift.

10.2 Løbende kontrakter, herunder serviceaftaler opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Dog kan løbende kontrakter, herunder serviceaftaler først opsiges til udløb 6 måneder efter kontraktens ikrafttræden. Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til Hemmingsen.

 

11. Mangelansvar og reklamation

11.1 Ved modtagelse skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af leverancen, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal Kunden straks herefter reklamere til Hemmingsen. Købelovens regler om reklamation og mangelsansvar finder anvendelse på aftalen.

11.2 Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, er Hemmingsen berettiget til at foretage udbedring af manglen. Udbedringen skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal gennemføres inden rimelig tid.

11.3 Hvis Kundens reklamation viser sig at være uberettiget, skal Kunden kompensere ethvert foretaget arbejde eller levering udført af Hemmingsen og andre omkostninger afholdt af Hemmingsen i forbindelse med udbedringsforsøget.

 

12. Kundens misligholdelse

12.1 Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, er Hemmingsen berettiget til efter eget valg (i) at ophæve den pågældende aftale såvel som andre aftaler indgået med Kunden, (ii) at stille krav om ændrede betalingsbetingelser eller vilkår for aftalens opretholdelse og/eller (ii) at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af misligholdelsen, herunder krav om erstatning.

 

13. Tvister

13.1 Kunden såvel som Hemmingsen er forpligtet til at søge enhver uoverensstemmelse løst i mindelighed.

13.2 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i anledning af aftalen og relaterede forhold, skal afgøres efter dansk ret.

13.3 Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Hemmingsen har sit forretningssted eller ved den retskreds, Hemmingsen finder mest fordelagtig for begge parter, eksempelvis på baggrund af sagsbehandlingstid, medmindre andet fremgår af præceptiv lovgivning.

Almindelige handelsbetingelser forbrugere er senest opdateret den 12. juni 2023.

For information om Hemmingsens behandling af personoplysninger henvises til Hemmingsens persondatapolitik
på Hemmingsens hjemmeside: www.ohvvs.dk.